Rada rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców – Rapacz Monika
Skarbnik Rady Rodziców – Stąpór Dorota
Sekretarz Rady Rodziców – Misiura Anna

Numer rachunku bankowego:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu
78  8808  0006  0021  0222  2215  0001

Regulamin Rady Rodziców

Plik do pobrania

Podjęte uchwały

UCHWAŁA NR 2 /2013/2014

Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu

Zebrania plenarnego Rady Rodziców w Szkole Muzycznej I stopnia w Niedźwiedziu z dnia 02-10-2013r. w sprawie opłaty na wydatki Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 53, 54 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r.
z późniejszymi zmianami, plenarne zebranie Rady Rodziców w Szkole Muzycznej I stopnia
w Niedźwiedziu w wyniku głosowania w trybie jawnym zatwierdza Uchwałę w sprawie opłaty w wysokości 200,00 PLN od dziecka (w przypadku rodzeństwa 50 % zniżki na drugie dziecko) na wydatki rady rodziców na rok szkolny 2013/2014. Opłata może być wnoszona w całości lub dziesięciu miesięcznych ratach płatnych do 10 każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.